นายสมจิตร วรศักดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
   
นางนภัสนันท์ จิรปรียาชานนท์
หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด
นายธรรมปพน เกษนอก
หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค
นายผาง ขอสูงเนิน
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
     
 
นางนภัสนันท์ จิรปรียาชานนท์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นายชัยรัตน์ อันสนธิ์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
 
นางฌามาดา จันดาอาจ
หัวหน้าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายสุริยัน สายเมฆ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายศุภชัย แสงบัวท้าว
หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน
นางพรพิมล จันทวรรณ
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
 
นางสาวปิยะกัญญา กองศรี
หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ
นายวุฒินันท์ พิมพ์มีธีรวัตร
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
นายธรรมปพน เกษนอก
หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างยนต์
   
นายกฤษณะ สุภารมย์
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
   
นายชัยรัตน์ อันสนธิ์
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์