แหล่งที่มา http://www.pttc.ac.th/BcomPttc/e-learning/นำเสนอข้อมูล%202007/Project/PowerPoint_less.html


จัดทำโดย
นางสาวจินตรา  โฮชิน  ปวส. 2 เทคโนโลยีสำนักงาน
นางสาวทัศนีย์  ยุระศรี  ปวส. 2 เทคโนโลยีสำนักงาน