นางสาวศรีบังอร นรินทรางกูร ณ อยุธยา
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
 
นายณรงค์ชัย โพนงาม
หัวหน้างานวางแผนงบประมาณ
นายสุริยัน สายเมฆ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายสุรัตน์ แก้วพล
หัวหน้างานความร่วมมือ
และหัวหน้าสำนักงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
   
 
นายชูชาติ เกษแก้ว
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
 
นางสาวอาภาพร เจริญสว่าง
หัวหน้างานส่งเสริมผลิต
การค้า และประกอบธุรกิจ
 
นายกิตกรณ์ วงชารี
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์