นายศุภชัย แสงบัวท้าว
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 
นายจักรสินธุ์ ทราศรี
ครู แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน