***บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ระบบปฏิบัติการ***

หน่วยที่ 1 ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ

หน่วยที่ 2วิธีการทำงานส่วนประกอบและบทบาทหน้าที่ของระบบปฏิบัติกา

 หน่วยที่ 3 การจ่ายงาน (Process management)

 หน่วยที่ 4  การจัดสรรหน่วยประมวลผล

 หน่วยที่ 5  การจัดการหน่วยความจำ

 หน่วยที่ 6  การจัดการอุปกรณ์ และแสดงผล

 หน่วยที่ 7  ระบบแฟ้มข้อมูล

 หน่วยที่ 8 การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ