วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่
เข้าเรียนต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2561 (รอบโควตา)

#คุณสมบัติของผู้สมัคร
       1. ระดับ ปวช.รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
       2. ระดับ ปวส. รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ในภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.),ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

#กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ปฏิทินการศึกษางานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

- 1 พฤษภาคม 2561 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
- 15 พฤษภาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561


สำหรับผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคารวิทยาบริการ ชั้น 1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ โทร (043) 272129 , งานประชาสัมพันธ์ 08-0199-1798 โทรสาร (043) 272129 ต่อ 490 www.Bpic.ac.th

[ กลับ ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]

 
 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
113  หมู่ 2  ตำบลหนองน้ำใส   อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท.์ 0-4327-2129 โทรสาร. 0-4327-2129 ต่อ 490