จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

  1. เข้าใจระบบเครือข่ายและสามารถประยุกต์ใช้งานได้
  2. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

  1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประเภท และการทำงานของระบบเครือข่าย
  2. ใช้ระบบเครือข่ายในการค้นหาข้อมูล

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การใช้ระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย ปฏิบัติการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย การบริหารดูแลระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต