นายศุภลักษณ์ ปอนเกษม
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา
   
                     
นายพิศิษฐ์ นาละคร
หัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
นายวัชรินทร์ เสนาฤทธิ์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายปิยะณัฐ ผิวขม
หัวหน้างานปกครอง
 
นางฌามาดา จันดาอาจ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
 
นางสาววัชราภรณ์ แน่นอุดร
หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา
 
นายธงชัย บุญยะบุตร
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน