<<<<<<<<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บทเรียนออนไลน์ รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ปวส.2 เทคโนโลยีสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ oilooy1994@hotmail.com >>>>>>>>>>>

 

 

ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  รหัสวิชา 3000-2020
คำอธิบายรายวิชา
            ศึกษาหลักการเขียน รูปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับคำสั่ง I/O ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ Operations, Looping โปรแกรมย่อยและฟังก์ชันต่าง ๆ และการใช้แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง  เช่น  Pascal, Cobol, C etc. ในการฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรม
วัตถุประสงค์ทั่วไป
            เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในเรื่องดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการเขียน รูปแบบไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และแยกชนิดข้อมูลแบบต่าง ๆ  ของโปรแกรมภาษาได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารเขียนโปรแกรมโดยใช้  Operations  ต่าง ๆ  รวมทั้งเขียนโปรแกรมแบบ  Looping  ชนิดต่าง ๆ ได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมย่อยและฟังก์ชันต่าง ๆ  ได้
  • เพื่อให้เข้าใจในการเขียนเขียนโปรแกรม ภาษาของโปรแกรม
  • สามารถเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม ร่วมกับการใช้แฟ้มข้อมเบื้องต้นได้

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา   http://e-learning.snru.ac.th/els/program1/index.html มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

จัดทำโดย นางสาวจิราพร นิพนธ์และนางสาวชาลินี สาตื้อ ระดับชั้น ปวส.2

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่