เทคนิคพื้นฐาน
   ช่างกลโรงงาน
    
   E-learning
   E-training
    
 


<< ตรวจสอบผลการเรียน >>
<< กำลังคนอาชีวศึกษา >>
<< กำลังคนอาชีวศึกษา >>
<< English4vec >>
<< กยศ. >>
<< ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต >>
     
   
 
สายตรงผู้อำนวยการ


ครูวัชราภรณ์ แน่นอุดร
ครูสุรัตน์ แก้วพล
ครูผาง ขอสูงเนิน
   
   
   www.google.co.th
   www.teenee.com
   www.gmail.com
   www.i-kook.com
   www.bangkokpost.com
  ผู้หญิงวันนี้แม่และเด็ก 
เริ่มนับ 10/12/56
<<กองวิจัยตลาดแรงงาน>>
<< TDC ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ >>
    <<< นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2547  >>>
<<< นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2547  >>>
    <<< นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2547  >>>
   
MOU
เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
MOU
เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
ประเทศญีุ่ี่ปุ่น
MOU
เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
ประเทศเวียดนาม
   
<<< นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2547  >>>
   
<<< นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2547  >>>
   
   
MOU
เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
ปรเทศมาเลเซีย
     
MOU
เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
สปป.ลาว
   
   
   
คลิก
   
 
   
 


วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่   อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 113  หมู่ 2  ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทรศัพท.์ 0-4327-2129, 09-8206-2285 โทรสาร. 0-4327-2129 ต่อ 490
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ KhonKaen08 E-mail :khonkaen08@vec.mail.go.th
Webmaster : tiwa2010@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ : เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับจอภาพขนาด 1024x768 pixel

ข่าวสารฯ วิทยาลัย
ปรัชญาวิทยาลัยฯ "สร้างสัมพันธ์ มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม"
ตาราสอบ ปวส. ตาราสอบ ปวส.