^-^ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548 ^-^
 
หน้าหลัก
 
 
วิสัยทัศน์วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
 

     ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ด้วยระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ

                  

พันธกิจวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

 

 

1. จัดการศึกษาและพัฒนาฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานยกระดับกำลังคนสู่สากล
2. เป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือ จัดการอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุน วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ
4. บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

       
 
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
113  หมู่ 2  ตำบลหนองน้ำใส   อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท.์ 0-4327-2129 หรือ 0-4327-4355 โทรสาร. 0-4327-2129 ต่อ 490
E-mail :bpic113@yahoo.co.th Webmaster : tiwa101@yahoo.co.th