::: ผลงานดีเด่นของวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ :::ผลงานดีเด่นของวิทยาลัย

ปี  พ.ศ.

รายละเอียดรางวัล

2542

ได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติดของกรมอาชีวศึกษา

2544

1.ได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยาลัยที่ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  การพนันและการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา อย่างเป็นระบบจริงจัง   ต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง  ได้รับการยกย่องชมเชย  เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป  จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านไผ่

2544

2.ได้รับเกียรติบัตรจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบ้านไผ่ ให้เป็นสถาบัน
การศึกษาที่รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่าจริงจังและต่อเนื่องจนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

2546

ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงว่าเป็นสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศในการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2546

2547

1.นายสุริยัน  สายเมฆ  ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2547

2.นางสาวอรพรรณ ยอดสง่า ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพระดับชาติ    จังหวัดอุดรธานี  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับที่ 1

2547

3. แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ได้ส่งสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทเครื่องอำนวยความสะดวก  คือ  เครื่องชุบชีวิตถ่าน  ประกวดได้อับดับที่ 2

2547

4. แผนกวิชาช่างยนต์  ได้ส่งรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคที่จังหวัดลพบุรี  ได้สถิติ  411  กิโลเมตร/น้ำมัน  1  ลิตร  และได้ส่งเข้าประกวดระดับประเทศที่กรมทหารราบที่  11  รักษาพระองค์  กรุงเทพมหานคร  ได้สถิติ  470  กิโลเมตร/น้ำมัน 1  ลิตร

2547

5.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ส่งหุ่นยนต์เข้าร่วมแข่งขัน ระดับภาค  ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลชมเชย

2548

1. นางสาวจีระพรรณ  ยอดสง่า  นักศึกษาระดับ  ปวส.2  สาขาเทคโนโลยีสำนักงาน ได้รับรางวัลนักร้องรางวัลพระราชทานประเภทลูกทุ่ง  ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาเทิดไท้  72  พรรษามหาราชินี ปีการศึกษา  2548 

2548

2.ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดจินตลีลาประกอบเพลง  ในงานแข่งขันทักษะในระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1    วิทยาลัยการเทคนิคน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น

2548

3.นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  แผนกวิชาเทคโนโลยีสำนักงานเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1  เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยและสังคมศึกษา    จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2548

4. นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  แผนกวิชาการบัญชี  เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1  เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านการบัญชี 
  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2548

5.นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ในงานโอลิมปิก  2006  ได้รับรางวัลชมเชย

2548

6. เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอาชีวศึกษา  “จุดไฟศักดิ์สิทธิ์พิชิตกำแพงเมืองจีนที่ส่วนราชการ  จังหวัดสกลนคร  ได้รับรางวัลชมเชย

2548

7. ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  (ขนาดกลาง)  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จแทนพระองค์

2548

8. นายมงคล  รู้สมกาย  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.2  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ได้รับรางวัลชมเชยจากการประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน

2549

1. นางมงคล  รู้สมกาย  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.3  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์

2549

2. ได้เข้าร่วมการแข่งขันหน่วยองค์การวิชาชีพดีเด่น  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1


2549

3. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา 
ด้วยผลคะแนน
4.78

2550

1. ได้รับโล่สวนสนามดีเด่น  ในงานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารี  อาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2550  ครั้งที่  14    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2550

2. นายมงคล  รู้สมกาย  นักศึกษาระดับชั้น  ปวส.1  แผนกวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับคัดเลือกเป็น  นายกองค์การวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2550

3. นางสาวนรินรัตน์  กุลสุวรรณ  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2550

4. ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้า  3  in  1  Solar  Cell  ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเป็นตัวแทนระดับภาค ๆ  เข้าแข่งขันระดับชาติ

2550

5. ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้า  3  in  1  Solar  Cell  ได้รับเชิญออกรายการสารคดี  “โลกสวยพลังงานสดใส  กับ  ปตท.”  ทางช่อง  11  กรมประชาสัมพันธ์

2551

1. ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้า 3 in 1 Solar Cell  ระดับ ปวส.   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมรายการ “สมรภูมิไอเดีย”  โดย บริษัท บีอีซี เทโร ไทยทีวีสีช่อง  3  ออกอากาศ วันที่ 17  มิถุนายน 2551

2551

2. ผลงานสิ่งประดิษฐ์หมวกกันน็อกบลูทูธ  ระดับ ปวส. แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเชิญเข้าร่วมรายการ “ปลดหนี้”  ช่วงสานฝันกับกาแฟเบอร์ดี้  ทางโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7   ออกอากาศเมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2551


2551

3. นางสาวนรินรัตน์  กุลสุวรรณ  เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดกล่าว  สุนทรพจน์ภาษาจีนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติและได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน  นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาดูงานและเรียนภาษาจีน  ที่มหาวิทยาลัยจี้หนาน  เมืองกวางโจว ประเทศจีน 
ระหว่างวันที่  18
– 30  ตุลาคม  2551

2551

4. นางสาวนรินรัตน์  กุลสุวรรณ  เป็นตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าว สุนทรพจน์ภาษาจีน  ที่จังหวัดสงขลา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  
เมื่อวันที่
20-26  มกราคม 2552 

2551

5. หน่วยองค์การวิชาชีพ  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยองค์การวิชาชีพดีเด่น  ระดับภาค    ประจำปีการศึกษา  2551  ในงานประชุมทางวิชาการครั้งที่   18     วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

2551

6. นางสาวนรินรัตน์  กุลสุวรรณ   นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.3  สาขาการบัญชี  ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา  2551

2552

1. หน่วยองค์การวิชาชีพวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยองค์การวิชาชีพดีเด่นระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา  2551  ในงานประชุมทางวิชาการ  เมื่อวันที่  26 – 30มกราคม  2552    จังหวัดสงขลา

2552

2. กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่เข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือเนตรนารี  วิสามัญอาชีวศึกษา ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  จังหวัดชลบุรี  ประจำปีการศึกษา  2551 เมื่อวันที่ 
15 -  20  มีนาคม  2552  ได้รับรางวัลประเภท  ระเบียบแถวดีเด่น  ชาย
– หญิง 
และกองร้อยดีเด่นหญิง    กองพันดีเด่น หญิง   และผจญภัยดีเด่น  หญิง

2552

3. รางวัลชนะเลิศ  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit  Center)  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ด้านที่  2

2552

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1    Fixit  Center  ระดับชาติ  ด้านที่ 2


2552

5. รางวัลชนะเลิศ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit  Center)   ด้านที่ 2,3,4  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

2552

6. รางวัลชนะเลิศ โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น

2552

7. นางสาวพิมพ์พร  ผิวใส  นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการประกวดเรียงความ
“ปลูกต้นไม้ในใจคน” ระดับอุดมศึกษา จากตำรวจภูธรภาค 4

2552

8. สถานศึกษารางวัลชมเชย ในการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา  2552  ระดับอาชีวศึกษา  ขนาดกลาง  สังกัด สอศ. เขตตรวจราชการที่ 7

2552

9. นายโชคอนันต์  สุหรี ได้รับรางวัลชมเชย  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา  2552  ระดับอาชีวศึกษา  ขนาดกลาง  สังกัด สอศ. เขตตรวจราชการที่ 7

2552

10. รางวัลหน่วยองค์การวิชาชีพดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ

2552

11. รางวัลหน่วยองค์การวิชาชีพดีเด่นระดับชาติ    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

2552

12. ผลงานน้ำยาล้างจานชีวภาพ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วไป  ระดับอาชีวศึกษา(ปวส.)/อุดมศึกษา  โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  จังหวัดขอนแก่น

2552

13. ผลงานเชิงเทียนจากแผ่นปะผุรถยนต์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วไป  ระดับอาชีวศึกษา(ปวส.)/อุดมศึกษา  โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้  จังหวัดขอนแก่น

2553

1. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องขจัดควันบัดกรี  ได้รับรางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5  สิ่งประดิษฐ์เพื่อลดภาวะโลกร้อน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2553

2. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ Hand Cleansing Shop ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทั่วไป ระดับอาชีวศึกษา ปวส. /อุดมศึกษา โครงการประกวดสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดขอนแก่น

2553

3. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ โคมไฟ ซีดี รอมไลท์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วไป ระดับอาชีวศึกษา ปวส./อุดมศึกษา โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 

2553

4. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เต่าน้อยเรืองแสง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ดัดแปลงวัสดุในท้องถิ่นระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ปวช. โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 

2553

5. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ Reuse Sound Speaker (ตู้ลำโพงกล่องกระดาษ) ได้เข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  โดยสำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
  ประจำปี 2553 ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ทั่วไป ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ปวช.

2553

6. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ กล่องลำโพงจากฟอร์มหม้อแปลงไฟฟ้ากลิ่นสมุนไพร ได้รับเข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
  ประจำปี 2553 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วไป ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ปวช.