^-^ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548 ^-^
 
หน้าหลัก
 
 
ประวัติวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
 

    ปี พ.ศ.2538 คณะกรรมการสภาตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ ได้มีมติยกที่ดิน ให้กรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538 เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
    ปี พ.ศ.2539 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2539 ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เสนอโครงการการขอใช้ที่ดินเพื่อจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส.น.พ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ และคหบดีอำเภอบ้านไผ่ นำโดย ดร.ยิ่งยง สวัสดิ์พาณิชย์ โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายในการจัดตั้ง
     ปี พ.ศ.2540 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2540 กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ กรมอาชีวศึกษา(เดิม) ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เลขที่ดิน 179 หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ เนื้อที่ประมาณ 99 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
     ปี พ.ศ.2541 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อนุมัติให้วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ลดการใช้พื้นที่ลงเหลือ เนื้อที่ประมาณ 72 ไร่ 1 งาน ซึ่งเนื้อที่ที่เหลือให้ใช้เป็นที่ดินราษฎรใช้ร่วมกัน
      ปีพ.ศ.2550 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ได้ยื่นคำขอรังวัดเพื่อถอนสภาพและขอใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์หนังสือสำคัญ สำหรับที่ทางหลวงเลขที่ 2062 แปลงป่าช้า
สาธารณประโยชน์ผลการรังวัดตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่ทางหลวงที่ดินสาธารณ ประโยชน์เดิมเนื้อที่ 99-2-33 ไร่ เนื้อที่ ที่ขอใช้และขอถอนสภาพคงเหลือเนื้อที่ 71-3-14 ไร่
     ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
มีเนื้อที่รวม 71 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา ได้รับการพัฒนาอาคารสถานที่ตามลำดับ ดังนี้
     ปี พ.ศ. 2539 อาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง (อิเล็กทรอนิกส์)
     ปี พ.ศ. 2540 ห้องน้ำครูอาจารย์ ข้างอาคารเรียนชั่วคราว
     ปี พ.ศ. 2541 บ้านพักครูจำนวน 3 หลัง
     ปี พ.ศ. 2542 1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
                          2) อาคารเรียนและโรงปฏิบัติงานชั้นเดียว จำนวน1 หลัง (เทคนิคพื้นฐาน)
                          3) อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า (อาคารพาณิชยกรรม)
                         4) ห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 2 หลัง (ข้างเทคนิคพื้นฐาน)
     ปี พ.ศ. 2543 1) อาคารพัสดุกลาง ขนาด 4 ห้อง จำนวน 1 หลัง (ห้องพักครูพื้นฐาน,ห้องพัสดุ และห้องประกันคุณภาพ)
                           2) โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง
     ปี พ.ศ. 2546 1) ห้องประชุมราชพฤกษ์และสัตตบรรณ ขนาด 2 ห้อง จำนวน 1 หลัง
                           2) ศูนย์บริการยานยนต์
                           3) โรงจอดรถนักเรียนนักศึกษา จำนวน 1 หลัง
                          4) อาคารสหการร้านค้า
     ปี พ.ศ. 2548 1) อาคารวิทยบริการ (อำนวยการ) ขนาด 2 ชั้น จำนวน 1 หลั ง
                           2) บ้านพักครู (เพิ่มเติม) 1 หลัง
     ปี พ.ศ. 2549 1) โรงจอดรถครู-อาจารย์ ขนาด 1 หลัง
                           2) ศาลาพระพุทธรูป
                           3) ปรับปรุงสนามฟุตบอล
     ปี พ.ศ. 2550 อาคารศูนย์บ่มเพาะ จำนวน 1 หลัง ( 5 ห้อง )
     ปี พ.ศ. 2551 1) บ้านพักคู 4 คูหา
                           2) โรงจอดรถ ศูนย์บริการยานยนต์ จำนวน 1 หลัง
     ปี พ.ศ. 2552 อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
  
                 

 
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
113  หมู่ 2  ตำบลหนองน้ำใส   อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท.์ 0-4327-2129 โทรสาร. 0-4327-2129 ต่อ 490
E-mail :bpic113@yahoo.co.th Webmaster : tiwa101@yahoo.co.th