^-^ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548 ^-^
 
หน้าหลัก
 
 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษา
 

1. เพื่อให้ผู้เรียน มีสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ รู้จริง ทำได้
2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                  

 

 

 

 

       
 
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
113  หมู่ 2  ตำบลหนองน้ำใส   อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท.์ 0-4327-2129 หรือ 0-4327-4355 โทรสาร. 0-4327-2129 ต่อ 490
E-mail :bpic113@yahoo.co.th Webmaster : tiwa101@yahoo.co.th