^-^ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548 ^-^
 
หน้าหลัก
 
 
หลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน
สนใจเรียน สอบถามรายละเอียดได้ที่
043-272129 ต่อ 441    
           
   
 

         วิทยาลัยฯ ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นและจัดการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่ต้องการ จะฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
้ตามความถนัดและความสนใจสามารถสร้างรายได้เพิ่ม
ให้แก่ครอบครัวและสามารถเทียบโอนหน่วยกิต เข้าสู่ระบบปกติใช้เวลาเรียน ตั้งแต่ 3 - 225 ชั่วโมง ในวิชาที่หลากหลายตามความสนใจ ค่าใช้จ่ายชั่วโมงละ 1-5 บาท ในสาขาวิชาต่าง ๆ

 
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
113  หมู่ 2  ตำบลหนองน้ำใส   อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท.์ 0-4327-2129 หรือ 0-4327-4355 โทรสาร. 0-4327-2129 ต่อ 490
E-mail :bpic113@yahoo.co.th Webmaster : tiwa101@yahoo.co.th