^-^ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548 ^-^
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง              
 
 

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

บริหารธุรกิจ

การบัญชี   

การบัญชี  (ทวิภาคี)

บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ทวิภาคี)

อุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องกล  

เทคนิคยานยนต์  (ทวิภาคี)

อุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องกล   

เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง

อุตสาหกรรม

ไฟฟ้า

ไฟฟ้ากำลัง  (ทวิภาคี)

อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  (ทวิภาคี)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิภาคี)

คหกรรม

อาหารและโภชนาการ 

อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว    

การโรงแรม   (ทวิภาคี)

-

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การโรงแรม   

บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)

   

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
113  หมู่ 2  ตำบลหนองน้ำใส   อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท.์ 0-4327-2129 หรือ 0-4327-4355 โทรสาร. 0-4327-2129 ต่อ 490
E-mail :bpic113@yahoo.co.th Webmaster : tiwa101@yahoo.co.th