^-^ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548 ^-^
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 
 

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

พาณิชยกรรม

การบัญชี  

การบัญชี

พาณิชยกรรม

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อุตสาหกรรม

ช่างยนต์    

ยานยนต์

อุตสาหกรรม

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

อุตสาหกรรม

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

อิเล็กทรอนิกส์

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
113  หมู่ 2  ตำบลหนองน้ำใส   อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท.์ 0-4327-2129 หรือ 0-4327-4355 โทรสาร. 0-4327-2129 ต่อ 490
E-mail :bpic113@yahoo.co.th Webmaster : tiwa101@yahoo.co.th