u
 
 
 
 
 
นายนนท์ธพันธุ์ พิมพา 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
                     
นางพรพิมล จันทวรรณ
หัวหน้างานบัญช
นางสาวมนัสนันท์ ทรงอาจ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายศุภชัย แสงบัวท้าว
หัวหน้างานบุคลากร
ว่าที่ ร.ท.ณภัทรภัค มุระดา
หัวหน้างานพัสดุ
นายกฤษณะ สุภารมย์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
 
นางสิรินทร เขียนสีอ่อน
หัวหน้างานการเงิน
 
นายกิตกรณ์ วงชารี
หัวหน้างานทะเบียน
 
นายทิวา โคตคำ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์